preloader
2
Dorosłych
Bez dzieci
Dorosłych
-
+
Wiek 0-3 Dziecko
-
+
Wiek 3-11 Dziecko
-
+
wybierz
Sprawdź dostępność
left
right
Wyczyść
Wybierz date przyjazdu

Regulamin Rezerwacji

Regulamin rezerwacji

APARTAMENT MIRAMAR – Baltia Szymon Batko z siedzibą ul. Bajeczna 16, 78-100 Kołobrzeg, REGON: 380479494, NIP: 6711743750,  będąca stroną umowy najmu apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny z GOŚCIEM.
GOŚĆ – klient dokonujący rezerwacji, osoba fizyczna lub prawna, będąca stroną umowy najmu apartamentu.
REZERWACJA WSTĘPNA – zapytanie ze strony GOŚCIA o możliwość zarezerwowania usługi najmu apartamentu (wolne terminy, dostępność określonego typu apartamentu) wykonane osobiście, telefonicznie, lub w formie elektronicznej: przez e-mail, lub przez skrzynkę kontaktową na Facebooku.
REZERWACJA POTWIERDZONA-NIEGWARANTOWANA – rezerwacja potwierdzona pisemnie w formie elektronicznej, którą APARTAMENT MIRAMAR będzie utrzymywała w ciągu 2 dni od daty wysłania potwierdzenia przyjęcia rezerwacji.
REZERWACJA POTWIERDZONA-GWARANTOWANA – rezerwacja potwierdzona przedpłatą, oznacza, że zamówione usługi będą gotowe na przyjazd GOŚCIA w wyznaczonym terminie i zakresie. GOŚĆ może rozpocząć pobyt od godz. 16 w pierwszej dobie ustalonego terminu.
OFERTA STANDARDOWA – typ rezerwacji, która może być bezpłatnie anulowana najpóźniej do 30 dni przed ustalonym terminem przyjazdu. Wymaga przedpłaty w wysokości minimum 30%.
OFERTA BEZZWROTNA – typ rezerwacji, która wymaga przedpłaty 100%, ale koszt usługi noclegowej jest zrabatowany o 5% w stosunku do ofertystandardowej. Oferta jest aktywna tylko w wybranych terminach. Rezerwacja bezzwrotna nie podlega anulacji.

 1. REZERWACJA WSTĘPNA
  1. Zapytanie lub zgłoszenie zyskuje status rezerwacji wstępnej, jeśli spełnia wymogi:
   1. zawiera komplet danych osoby rezerwującej (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail)
   2. termin pobytu
   3. liczbę osób, (dorosłych i dzieci; wiek dzieci)
   4. rodzaj apartamentu
  2. Rezerwacja wstępna nie jest w żaden sposób wiążąca dla APARTAMENTU MIRAMAR, dopóki nie zostanie przez APARTAMENT MIRAMAR potwierdzona pisemnie.
 2. REZERWACJA POTWIERDZONA – NIEGWARANTOWANA
  1.  Rezerwację można potwierdzić ustnie (telefonicznie lub osobiście), ale zawsze na adres GOŚCIA jest wysyłane pisemne potwierdzenie wraz z wyszczególnieniem wszystkich warunków rezerwacji (termin, liczba osób, cena, rodzaj apartamentu).
  2. W potwierdzeniu podana jest kalkulacja wynajmu (na podstawie zgłoszenia opisanego w punkcie 1.1) wyrażona w PLN z wyliczonym podatkiem VAT. Kalkulacja zawiera również:
   1. informację o opłacie miejscowej wraz z jej wysokością dla danego pobytu
   2. informację o wysokości wymaganej przedpłaty na poczet usług.
   3. Potwierdzenie wysłane przez APARTAMENT MIRAMAR do GOŚCIA oznacza, że rezerwacja przyjęła status rezerwacji potwierdzonej-niegwarantowanej.
 3. REZERWACJA POTWIERDZONA – GWARANTOWANA
  1. GOŚĆ jest zobowiązany do przekazania przedpłaty dla APARTAMENT MIRAMAR najpóźniej w terminie 2 dni od potwierdzenia rezerwacji niegwarantowanej. Wysokość przedpłaty podana jest w potwierdzeniu rezerwacji wysłanym do GOŚCIA i wynosi nie mniej niż 30% dla ofert
   standardowych i 100% dla ofert bezzwrotnych
  2. Po zaksięgowaniu przedpłaty przez APARTAMENT MIRAMAR rezerwacja zyskuje status potwierdzonej-gwarantowanej. Termin pobytu, wartość zamówienia oraz świadczenia są wiążące dla obydwu stron, czyli dla APARTAMENTU MIRAMAR i dla GOŚCIA.
  3.  
 4. ZAPŁATA ZA REZERWACJĘ
  1. Najpóźniej w dniu przyjazdu, ale przed rozpoczęciem pobytu, GOŚĆ jest zobowiązany do wpłaty pozostałej należności.
  2. Wpłata całkowitej należności za pobyt stanowi zawarcie umowy między APARTAMENT MIRAMAR a GOŚCIEM.
 5. ANULACJA REZERWACJI
  1. Anulacji pobytu GOŚĆ może dokonać w każdym czasie z zachowaniem warunków anulacji wyszczególnionych w potwierdzeniu rezerwacji.
  2. Anulacja rezerwacji potwierdzonej-niegwarantowanej – brak przedpłaty w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację GOŚCIA z zamówienia usług i na tej podstawie APARTAMENT MIRAMAR ma prawo anulować rezerwację, bez konieczności kontaktowania się z GOŚCIEM.
  3. Anulacja rezerwacji potwierdzonej-gwarantowanej (po dokonaniu przedpłaty).
   1. Oferty standardowe można bezpłatnie anulować w terminie do 30 dni przed wyznaczonym terminem przyjazdu. Po tym terminie APARTAMENT MIRAMAR ma prawo do zatrzymania przedpłaty jako rekompensaty za niezrealizowane zamówienie
   2. Oferty bezzwrotne nie podlegają anulacji.
   3. Jeśli przedpłata nie podlega zwrotowi a GOŚĆ z ważnych powodów nie może zrealizować pobytu w wyznaczonym terminie, wówczas może wystąpić o zmianę terminu rezerwacji w miarę dostępności miejsc w cenach obowiązujących w nowym terminie. W nowym terminie obowiązuje Cennik znajdujący się na stronie www.miramar.pl.  Zmiana terminu nie może narażać obiektu APARTAMENT MIRAMAR na straty. Postulat GOŚCIA dotyczący zmiany terminu pobytu nie jest wiążący dla APARTAMENT MIRAMAR. Jeśli strony osiągną porozumienie zmiana terminu wymaga pisemnego potwierdzenia pod rygorem nieważności.
   4. Niepojawienie się GOŚCIA w obiekcie w dniu rozpoczęcia pobytu (bez poinformowania
    obiektu) traktowane jest jako anulacja rezerwacji.
  4. Odmowa zapłaty przez GOŚCIA 100% wartości rezerwacji przed rozpoczęciem pobytu stanowi odstąpienie od umowy przez GOŚCIA. APARTAMENT MIRAMAR ma prawo do anulowania rezerwacji oraz do zachowania przedpłaty.
  5. W przypadku anulacji części pobytu (skrócenia pobytu) przez GOŚCIA, APARTAMENT MIRAMAR nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.
 6. REKLAMACJE
  1. GOŚĆ ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakościświadczonych usług.
  2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybienia, drogą pisemną na adres Baltia Szymon Batko, Bajeczna 16, 78-100 Kołobrzeg.
  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź
   zostanie wysłana listownie na adres adresata reklamacji.
 7. SPORY
  1. Spory między GOŚCIEM a APARTAMENT MIRAMAR rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby APARTAMENT MIRAMAR.

Zobacz lokalizację

Sprawdź jak do nas dojechać